• چند همسری و تبعات آن
    در دنیای عشق، مرد امیدوار است که قلب زن برای نخستین بار بر روی او گشوده شده باشد و اولین کسی باشد که به آن آستانه مرموز راه یافته است. ولی زن آرزومند است که آخرین کسی باشد که در قلب مرد رسوخ کرده است و در آن پناهگاه نیاز، برای همیشه قرار گیرد.
  • جایی که زنان حق چند همسری دارند
    ازدواج گذري در اين جوامع يکي از صورت هاي اصلي ازدواج است به اين ترتيب که زن مي تواند همسران بسياري داشته باشد و آنها خودش در يک مراسم سنتي انتخاب مي کند مرد بايد در خانه زن باشد ولي تا قبل از غروب آفتاب هر مرد بايد به خانه مادرش بازگردد اگر از اين ازدواج فرزندي پديد آمد بزرگ کردن آن به عهده خانواده مادري است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب