• چهره قربانی جدید اسیدپاشی قبل از حادثه
    حال دکتر سیامند انوری، رئیس بیمارستان ضیاییان تهران که دیشب هنگام بازگشت به منزل توسط راکبین یک دستگاه موتور سیکلت مورد اسیدپاشی قرار گرفت،خوب است و چشمان وی آسیب جدی ندیده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب