• چگونگی آفرینش انسانها
    قرآن کریم موضوع آفرینش انسان و دیگر موجودات جاندار را در سوره ها و آیات مختلف مطرح نموده و به بیان چگونگی آفرینش آنان پرداخته و در هر مورد از زاویه ای به تشریح این آفرینش پرداخته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب