• اضطراب امتحان را چگونه از بین ببریم؟
     به فرزندتان اجازه دهید که هدف هایش را، خود انتخاب کند. بهتر است هدف هائی برای خودش در نظر بگیرد که خواست خود او باشد، زیرا موجب انگیزه، حرکت و پویائی او برای دستیابی به آنها می شود، این کار بخشی از زندگی او است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب