• خدمت سربازی 24 ماهه شد
    به موجب ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی، طول مدت سربازی 24 ماه است که این مدت در صورت وجود مشمول مازاد یا کمبود می تواند از سوی ستاد کل نیروهای مسلح کم یا زیاد شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب