• شرط عجیب برای کارکنان زن حرم نبوی
    مدیریت حرم نبوی اشتغال زنان در مسجد النبی را مشروط به باردار نشدن آنان در طی مدت قراردادشان دانست زیرا این شغل مستلزم تحرک بسیار است که در حد توان زنان باردار نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب