• پاتوق جوانان مجرد در ایران کجاست؟
    دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی با اشاره به رشد قار چ گونه پدیده کافه نشینی در ایران، معتقد است: برخورد انتظامی با رویکرد پیشگیری یا مقابله ای با این پدیده موثر و پاسخگو نخواهد بود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب