• کشف بزرگترین شبکه کانالهای زیر زمینی سوریه
    با تسلط ارتش سوریه در مناطق مختلف عدرا در شمال شرقی دمشق، پاکسازی این مناطق نیز انجام شده و تجهیزات و عملیات سنگین تروریستها برای مبارزه با نیروهای ارتش ر این منطقه حیرت کارشناسان نظامی را برانگیخته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب