• روشهایی برای کاهش بدخلقی های پیش از قاعدگی
    بسیاری از خانم ها با نشانگان پیش از قاعدگی آشنا هستند. برای برخی، روزهای قبل از قاعدگی شبیه کابوس است و حدود یک سوم از خانم ها هم معتقدند این نشانگان زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب