• وقتی گوش سکته می کند...
    کاهش شنوایی، از بیماری های شایع گوش است که محدودیت هایی را برای انسان ها ایجاد می کند. کاهش شنوایی در هر سنی ممکن است دیده شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب