• از کتوزیس چه می دانید؟
    کتوزیس، یک فرایند متابولیکی نرمال است که بدن شما برای حیاتش آن را انجام می دهد. هنگامیکه بدنتان کربوهیدرات کافی از مواد غذایی دریافت نکند تا سلول های شما برای تولید انرژی، آنها را بسوزانند، به جای آن، چربی را می سوزاند. آنگاه بعنوان بخشی از این فرایند، چیزی ساخته می شود بنام کتون.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب