• شکنجه دختر شش ساله هنرپیشه زن
    پدر دلنگران وقتی به چشمان دخترک خیره شد و در کمال ناباوری چشمش به کبودی و ورم چشم دیانا افتاد از او خواست موضوع را تعریف کند دخترک که به هق هق افتاده بود اشک هایش را پاک کرد تا اینکه نگاه مرد به سوختگی دست دیانا افتاد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب