• با گفتن جملات تأکیــدی از تاثیر ات آن آگاه شوید
    گفتن جملات تأكیــدی در حالت دستیا بی و به عینــیت رسیدن ا نســان قوی می شود ( عامل ) همسو كردن خود آگاه و ناخود آگاه توا ن شان را در هم ضرب می كنند ،عبارات تأكیدی را در حالت دستیابی بیان كنیم،ما باید عبارات تأكیدی را باور كنیم .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب