• با کلک های پمپ بنزینی آشنا باش!
    «می گویند بنزین زدیم اما آمپر بنزین خودرو تکان نخورده است، برخی هم می گویند: در تعدادی از جایگاه های سوخت با ترفند های مختلف اقدام به فروش مکمل یا اکتان افزای بنزین می کنند و در مواردی هم کارگران شاغل در جایگاه ها به ویژه در هنگام سوخت گیری برای خودروهایی که راننده حاضر نیست خودش بنزین بزند، اقدام به کم فروشی می کنند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب