• چرا خط 3 متروی تهران ناقص افتتاح شد؟
    رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در واکنش به افتتاح ناقص بخش جنوبی خط سه متروی تهران گفت: در یک ماه آینده با بازدید میدانی از بخش های افتتاح شده ضعف های آن شناسایی می شوند و شهرداری مکلف است تا آبان امسال نواقص موجود را رفع کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب