• ورزش هایی مناسب با بودجه کارمندی
    همانطور که هزینه های بالا باعث دوری از ورزش می شود، ورزش هایی هم وجود دارند که مناسب برای تمام درآمد ها هستند.
  • انگلیس: «کوه نور» را به ایران پس می دهیم
    کوه نور یکی از زیباترین الماس های تاریخی که سال ها پیش به انگلستان منتقل و بر تاج ملکه نصب شد، اکنون به نشانه حُسن نیت ملکه انگلستان به ایران بازپس داده می شود تا در کنار زوج خود الماس معروف دریای نور، در خزانه جواهرات ملی بانک مرکزی ایران به نمایش عمومی گذاشته شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب