• «دازینگ» روش عجیب یافتن گنجینه های زمین
    مرد، چوب به دست، آرام آرام حرکت می کند، انگار که به دنبال چیزی می گردد، جمعیتی از دور او را تماشا می کنند، بیابان بی آب و علف را می پیماید، بدون اینکه کلمه ای حرف بزند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب