• الهام حمیدی: 4شنبه سوری میدان جنگ شده!!
    الهام حمیدی: کلا سعی می کنم در این شب کنار اعضای خانواده ام باشم اما رسم زیبای این شب که روشن کردن آتش و پخش شیرینی بوده حالا تبدیل به میدان جنگ شده و باعث افسوس است.
  • آشنایی با چهارشنبه سوری
    یکی از آیین های سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است.ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب