• آشنایی با چهارشنبه سوری
    یکی از آیین های سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است.ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب