• جمعیت ایران 77,777,777 نفر شد
    درواقع برنامه ریزان با این کار بیکار بودن جوانان را به سنین بالاتر انتقال دادند. نگاهی به آمارهای عرضه و تقاضای نیروی کار، به ترتیب برای کل کشور و جوانان 15 تا 29 سال و مقایسه دو نرخ بیکاری کل کشور و جوانان 15 تا 19 سال این موضوع را تا حدی نشان می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب